Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy Polska wesprze w ONZ instytucjonalizację wpływów LGBT?

Data publikacji: 16.11.2016

pl.wikipedia.org

W najbliższy czwartek w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) odbędzie się głosowanie nad rezolucją Grupy Afrykańskiej w sprawie przyjęcia corocznego raportu Rady Praw Człowieka (RPCz). Zgromadzenie Ogólne zajmie w ten sposób stanowisko wobec ustanowienia nowego mandatu „Niezależnego Eksperta” ds. Przemocy i dyskryminacji przedstawicieli grup LGBT instytucjonalizującego wpływy środowisk LGBT w RPCz.

Mandat „Niezależnego Eksperta” został powołany rezolucją RPCz z dnia 30 czerwca b.r. „w sprawie ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” (Sexual Orientation and Gender Identity – SOGI). Urząd „Niezależnego Eksperta” ustanawia mechanizm mający na celu szczególną ochronę członków subkultur LGBT wobec przemocy i dyskryminacji. Rezolucja została przyjęta w atmosferze ogromnych kontrowersji, które dotyczyły zwłaszcza ustanowienia mandatu „Niezależnego Eksperta”.

W dniu 3 listopada br. Grupa Afrykańska (GA) (składająca się z 54 państw, jedna z 5 grup regionalnych ONZ) przedłożyła Zgromadzeniu Ogólnemu rezolucję w sprawie przyjęcia raportu Rady Praw Człowieka. W związku ze wspomnianymi kontrowersjami, proponuje się odroczenie wejścia w życie rezolucji SOGI celem osiągnięcia porozumienia w sprawie podstaw prawnych dla ustanowienia mandatu „Niezależnego Eksperta”.

Grupa Afrykańska podkreśla, że zgodnie z rezolucją RPCz 5/1 treść każdego z ustanawianych mandatów powinna być możliwie klarownie określona. Tymczasem pojęcia „orientacji seksualnej” i „tożsamości płciowej” (SOGI) nie zostały zdefiniowane w żadnym wiążącym międzynarodowym traktacie o prawach człowieka, co nie pozwala na dostatecznie precyzyjne określenie mandatu „Niezależnego Eksperta”. Tym samym GA uznaje, że obecnie brak jest podstaw prawnych dla ustanowienia tego mandatu i konieczne są dalsze konsultacje państw w tym zakresie.

Propozycja GA wzbudziła żywą reakcję szczególnie ze strony państw zachodnich popierających ideologię LGBT na forum ONZ, które są świadome tego, że de facto odroczenie wykonania decyzji RPCz może prowadzić do niepowołania urzędu „Niezależnego Eksperta” ds. SOGI. Dlatego też państwa UE zamierzają odejść od dotychczasowej praktyki wstrzymywania się od głosu nad rezolucją GA w sprawie sprawozdania RPCz i zagłosować przeciwko niej. UE wystąpiła z oświadczeniem zarzucającym GA m.in. kwestionowanie mandatu RPCz, dążenie do obalenia legalnych działań Rady i bezprecedensowość tego rodzaju działania.

W odpowiedzi GA podkreśliła, że zaproponowana rezolucja w żaden sposób nie kwestionuje mandatu RPCz. Pamiętać jednak należy, że jest ona jedynie organem pomocniczym ZO, które zachowuje pełną kompetencję do wypowiadania się nt. każdej decyzji i każdego działania Rady. GA zaznaczyła też, że podobne decyzje były już przez Zgromadzenie Ogólne podejmowane w roku 2006 i 2013, a zatem można mówić o normalnej praktyce ZO w tym zakresie. Grupa Afrykańska wyraziła też zaniepokojenie nieustannym skupianiem się RPCz na sprawach dotyczących zachowań seksualnych i statusu osób opierających swą autoidentyfikację na podejmowaniu osobliwych praktyk w tym zakresie, co nie znajduje podstaw w prawie międzynarodowym.

Grupa 50 państw złożyła poprawkę do rezolucji GA, która ma celu wykreślenie paragrafu odraczającego pracę nad przedmiotową rezolucją. Szczególnie aktywne są w tym względzie państwa UE. Unia naciska, aby wszystkie państwa członkowskie solidarnie wystąpiły z krytyką rezolucji i spektakularnie odeszły od dotychczasowej praktyki wstrzymywania się od głosu nad rezolucją w sprawie raportu RPCz. Gdyby Polska utrzymała dotychczasową praktykę wstrzymywania się od głosu, promocja postulatów LGBT na forum ONZ byłaby poważnie utrudniona, ponieważ UE nie mogłaby przemawiać w imieniu wszystkich państw członkowskich. Do tej pory Polska jednak była wyjątkowo spolegliwa względem państw promujących ten ruch polityczny.


Funkcjonowanie rodziny w społeczeństwie w perspektywie polityki ONZ – analiza Ordo Iuris na Międzynarodowy Dzień Rodziny

Tematem przewodnim tegorocznej dyskusji na forum ONZ, towarzyszącej obchodom Międzynarodowego Dnia Rodziny, jest zagadnienie „Rodzina a inkluzywne społeczeństwo”. Eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali analizę wytycznych ONZ dla działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym w której zwracają uwagę na dwie niepokojące tendencje w międzynarodowych wytycznych: redukcja rodziny do kwestii ekonomicznych oraz dążenie do wprowadzenia nowej terminologii, rozmywającej pojęcie rodziny.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

28.04.2018

Ordo Iuris żąda reakcji Wysokiego Komisarza ONZ w sprawie Alfiego Evansa

Wykorzystując przyznany przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ specjalny status konsultacyjny, Ordo Iuris wzywa Wysokiego Komisarza do spraw Praw Człowieka ONZ Zeid Ra’ad Al-Hussein'a do zajęcia stanowiska wobec szeregu naruszeń praw człowieka i praw dziecka, do jakich doszło w sprawie Alfiego Evansa.

Czytaj Więcej

Inicjatywa obrońców życia zignorowana w Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza decyzję Komisji Europejskiej odrzucającą inicjatywę „Jeden z Nas”.  „Nie dopuszczono się błędnej oceny prawnej” – tak brzmiał wyrok, który 23 kwietnia 2018 r. zapadł przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na skargę wniesioną przez obrońców życia i twórców Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas" (złożoną 25 lipca 2014 r.) Inicjatywę "Jeden z Nas" poparło niemal 2 miliony obywateli UE, została jednak odrzucona przez Komisję Europejską 28 maja 2014 r.

Czytaj Więcej

Komitet Praw Człowieka ONZ walczy z klauzulą sumienia i forsuje pseudo-prawo do aborcji

28 marca 2018 r. w ramach Komitetu Praw Człowieka ONZ (KPCz) odbyła się dyskusja, która stanowi kolejny krok w forsowaniu przez ten zespół pseudo-prawa do aborcji. KPCz w swoich działaniach dodaje kolejne postulaty zwalczając klauzulę sumienia a także próbując zapewnić szeroki dostęp do antykoncepcji w Państwach-Stronach Paktu (do którego należy także Polska). Sytuacja prawna naszego kraju w kwestii klauzuli sumienia była przedstawiana przez Komitet jednoznacznie negatywnie.

Czytaj Więcej