Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Czy Polska wesprze w ONZ instytucjonalizację wpływów LGBT?

Data publikacji: 16.11.2016

pl.wikipedia.org

W najbliższy czwartek w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) odbędzie się głosowanie nad rezolucją Grupy Afrykańskiej w sprawie przyjęcia corocznego raportu Rady Praw Człowieka (RPCz). Zgromadzenie Ogólne zajmie w ten sposób stanowisko wobec ustanowienia nowego mandatu „Niezależnego Eksperta” ds. Przemocy i dyskryminacji przedstawicieli grup LGBT instytucjonalizującego wpływy środowisk LGBT w RPCz.

Mandat „Niezależnego Eksperta” został powołany rezolucją RPCz z dnia 30 czerwca b.r. „w sprawie ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” (Sexual Orientation and Gender Identity – SOGI). Urząd „Niezależnego Eksperta” ustanawia mechanizm mający na celu szczególną ochronę członków subkultur LGBT wobec przemocy i dyskryminacji. Rezolucja została przyjęta w atmosferze ogromnych kontrowersji, które dotyczyły zwłaszcza ustanowienia mandatu „Niezależnego Eksperta”.

W dniu 3 listopada br. Grupa Afrykańska (GA) (składająca się z 54 państw, jedna z 5 grup regionalnych ONZ) przedłożyła Zgromadzeniu Ogólnemu rezolucję w sprawie przyjęcia raportu Rady Praw Człowieka. W związku ze wspomnianymi kontrowersjami, proponuje się odroczenie wejścia w życie rezolucji SOGI celem osiągnięcia porozumienia w sprawie podstaw prawnych dla ustanowienia mandatu „Niezależnego Eksperta”.

Grupa Afrykańska podkreśla, że zgodnie z rezolucją RPCz 5/1 treść każdego z ustanawianych mandatów powinna być możliwie klarownie określona. Tymczasem pojęcia „orientacji seksualnej” i „tożsamości płciowej” (SOGI) nie zostały zdefiniowane w żadnym wiążącym międzynarodowym traktacie o prawach człowieka, co nie pozwala na dostatecznie precyzyjne określenie mandatu „Niezależnego Eksperta”. Tym samym GA uznaje, że obecnie brak jest podstaw prawnych dla ustanowienia tego mandatu i konieczne są dalsze konsultacje państw w tym zakresie.

Propozycja GA wzbudziła żywą reakcję szczególnie ze strony państw zachodnich popierających ideologię LGBT na forum ONZ, które są świadome tego, że de facto odroczenie wykonania decyzji RPCz może prowadzić do niepowołania urzędu „Niezależnego Eksperta” ds. SOGI. Dlatego też państwa UE zamierzają odejść od dotychczasowej praktyki wstrzymywania się od głosu nad rezolucją GA w sprawie sprawozdania RPCz i zagłosować przeciwko niej. UE wystąpiła z oświadczeniem zarzucającym GA m.in. kwestionowanie mandatu RPCz, dążenie do obalenia legalnych działań Rady i bezprecedensowość tego rodzaju działania.

W odpowiedzi GA podkreśliła, że zaproponowana rezolucja w żaden sposób nie kwestionuje mandatu RPCz. Pamiętać jednak należy, że jest ona jedynie organem pomocniczym ZO, które zachowuje pełną kompetencję do wypowiadania się nt. każdej decyzji i każdego działania Rady. GA zaznaczyła też, że podobne decyzje były już przez Zgromadzenie Ogólne podejmowane w roku 2006 i 2013, a zatem można mówić o normalnej praktyce ZO w tym zakresie. Grupa Afrykańska wyraziła też zaniepokojenie nieustannym skupianiem się RPCz na sprawach dotyczących zachowań seksualnych i statusu osób opierających swą autoidentyfikację na podejmowaniu osobliwych praktyk w tym zakresie, co nie znajduje podstaw w prawie międzynarodowym.

Grupa 50 państw złożyła poprawkę do rezolucji GA, która ma celu wykreślenie paragrafu odraczającego pracę nad przedmiotową rezolucją. Szczególnie aktywne są w tym względzie państwa UE. Unia naciska, aby wszystkie państwa członkowskie solidarnie wystąpiły z krytyką rezolucji i spektakularnie odeszły od dotychczasowej praktyki wstrzymywania się od głosu nad rezolucją w sprawie raportu RPCz. Gdyby Polska utrzymała dotychczasową praktykę wstrzymywania się od głosu, promocja postulatów LGBT na forum ONZ byłaby poważnie utrudniona, ponieważ UE nie mogłaby przemawiać w imieniu wszystkich państw członkowskich. Do tej pory Polska jednak była wyjątkowo spolegliwa względem państw promujących ten ruch polityczny.


Mocno zideologizowana rezolucja PE ws. praworządności w Polsce

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu trwa debata i głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie praworządności w Polsce. Grupa posłów Parlamentu Europejskiego przedstawiła wniosek o przyjęcie rezolucji wzywającej do podjęcia wobec Polski kroków przewidzianych w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej mówiącego o zastosowaniu sankcji wobec państwa członkowskiego. Wniosek ten ma charakter polityczny i dokonuje bardzo swobodnych kwalifikacji, które często budzą istotne wątpliwości co do ich zasadności.
Czytaj Więcej

Komitet Praw Człowieka ONZ forsuje pseudo-prawo do aborcji

2 listopada br. członkowie Komitetu Praw Człowieka ONZ zakończyli kolejny etap prac nad treścią komentarza do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), dotyczącego prawnej ochrony życia.  Większość członków Komitetu uznała, że ochrona prawa do życia powinna oznaczać wprowadzenie pseudo-prawa do aborcji.
Czytaj Więcej

Proaborcyjne media manipulują opinią publiczną

Media propagujące ideologię feministyczną zarzuciły ostatnio rządowi polskiemu dążenie do wykreślenia z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) rzekomego „prawa do aborcji”. W rzeczywistości doniesienie to nie jest informacją, ale politycznym atakiem manipulującym opinią publiczną, ponieważ w żadnym z 53 artykułów Paktu nie ma przepisu mówiącego o „prawie do aborcji”. 
Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

12.10.2017

Rada Europy uznaje prześladowania chrześcijan za ludobójstwo i apeluje do ONZ o ustanowienie trybunału ad hoc ds. zbrodni ISIS

W dniu 12 października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło historyczną rezolucję w sprawie ścigania i karania zbrodni przeciw ludzkości oraz możliwego ludobójstwa popełnianego przez tzw. Państwo Islamskie (ISIS/Daesh).
Czytaj Więcej