Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Mija 60 lat od przyjęcia przez komunistyczne władze ustawy aborcyjnej

Data publikacji: 27.04.2016

Dokładnie 60 lat temu, 27 kwietnia 1956 r., komunistyczny Sejm PRL przyjął ustawę o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która zniosła ochronę prawną dzieci przed narodzeniem. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci w oparciu o jej przepisy życie straciło ponad sześć milionów osób. Relikty komunistycznej ustawy aborcyjnej trwają w polskim prawodawstwie do dziś.

 

Przyjęcie ustawy poprzedziła debata w Sejmie PRL. Poseł Ludomir Stasiak mówił, że ustawa to „rozbijanie ciemnogrodzkiej opinii”, a poseł Edmund Osmańczyk dodawał, że jej przyjęcie oznacza „nadanie kobiecie praw decydowania o sobie”. Przeciw przyjęciu ustawy głosowało jedynie 5 posłów związanych ze środowiskami katolickimi. W niecałe trzy tygodnie później, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, redagując w Komańczy „Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”, wezwał do obrony życia poczętego aż po cenę śmierci.

 

Przyjęta 60 lat temu komunistyczna ustawa radykalnie zerwała z polską i europejską tradycją prawną, poświadczającą dotąd ochronę prawną życia dziecka poczętego. Komunistyczne władze zezwoliły na zabicie dziecka poczętego w przypadku „wskazań lekarskich”, „trudnych warunków życiowych kobiety ciężarnej” oraz gdy zachodziło „uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa”. W praktyce przesłanka społeczna umożliwiła dokonywanie aborcji bez ograniczeń prawnych.

 

Ustawa wprowadzała do krajowego porządku prawnego rozwiązania wywodzące się z ukazuPrezydium Rady Najwyższej ZSRS z 5 sierpnia 1954 r. „o zniesieniu odpowiedzialności karnej kobiet ciężarnych za przeprowadzenie aborcji”. Dobrem prawnie chronionym, w miejsce „dziecka poczętego”, stał się „stan ciąży”. Nawet w przypadku naruszenia przepisów ustawy, zagwarantowano bezwzględną bezkarność kobiecie umyślnie zabijającej dziecko poczęte. Aborcja traktowana miała być jako samookaleczenie, a nie zamach na życie istoty ludzkiej w prenatalnej fazie rozwoju. Po raz pierwszy w polskim systemie prawnym odpowiedzialność karna spoczęła wyłącznie na osobach trzecich. „Przekreślenie karalności ciężarnej jest równocześnie przekreśleniem ochrony prawnej życia płodu” - dowodziła z entuzjazmem dr Helena Wolińska, stalinowska prokurator wojskowa.

 

Chociaż w 1993 r. przyjęto ustawę, która znacznie ograniczyła prawną dopuszczalność aborcji, przyrodzona godność człowieka w prenatalnym okresie rozwoju i prawna ochrona jego życia nadal ograniczane są względami eugenicznymi lub okolicznościami poczęcia. Śmierć w wyniku legalnej i refundowanej przez władze publiczne aborcji poniosło od tamtej pory kilkanaście tysięcy dzieci. Dzieje się to pomimo jednoznacznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 maja 1997 r. (K 26/96), że „od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.” Do dzisiaj niezrealizowane pozostają też, zawarte w Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka, wskazania, wedle których „dziecko, ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.”

 

Po 60 latach stoimy dziś przed historyczną szansą eliminacji z polskiego systemu prawnego reliktów komunistycznej ustawy aborcyjnej z 1956 r. i przywrócenia dziecku poczętemu pełnej podmiotowości prawnej oraz ochrony jego niezbywalnej i przyrodzonej godności, z której wprost wynika postulat pełnej prawnej ochrony życia.

Ochrona życia

23.03.2018

Oświadczenie grupy roboczej ONZ ws. akcji „Zatrzymaj Aborcję” sprzeczne z prawem międzynarodowym

Od wczoraj w dyskusji nt. akcji „Zatrzymaj Aborcję” wykorzystywane jest stanowisko tzw. Grupy Roboczej ONZ. Niewiele osób zdaję sobie sprawę, że jest to tylko kilku-osobowa grupa doradczo-konsultacyjna działająca przy Radzie Praw Człowieka. Jednocześnie wydane oświadczenie tych doradców jest sprzeczne z oficjalną opinią Komitetu ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych, który stoi na stanowisku, że aborcja eugeniczna jest dyskryminacją osób niepełnosprawnych i łamie Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.03.2018

Stanowisko Rady Naukowej Centrum Bioetyki Ordo Iuris w sprawie aborcji eugenicznej w Polsce

Stanowisko Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie sprawozdawania przyczyn dokonywania aborcji na podstawie przesłanki eugenicznej

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.03.2018

Wygrana Ordo Iuris w procesie działacza pro-life

W wyniku skutecznej interwencji prawników Ordo Iuris, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie uniewinnił dziś działacza pro-life, obwinionego o umieszczenie na ścianie jednej z kamienic billboardu pokazującego dziecko zabite w wyniku aborcji.
Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.03.2018

Gendercide: aborcyjne piekło dziewczynek – raport Ordo Iuris

W Międzynarodowym Dniu Praw Kobiet i Pokoju na Świecie Instytut Ordo Iuris zwraca uwagę na nieznany aspekt aborcji jakim jest dyskryminacja dzieci ze względu na płeć. Alarmujące dane pokazują, że eugeniczna prenatalna selekcja oraz dzieciobójstwo dziewczynek to coraz szersze zjawisko zwłaszcza w krajach azjatyckich. Dyskryminacja dzieci na etapie prenatalnym jest kojarzona przeważnie z występowaniem niepełnosprawności lub poważnych chorób. Jak pokazuje nasz raport to nie jedyna dyskryminacja w pierwszym etapie rozwoju dzieci.

Czytaj Więcej