Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komisja Europejska chce budować Unię po swojemu

Data publikacji: 19.02.2016

Komisja Europejka uważa inicjatywę obywatelską Mama, Tata i Dzieci za nacechowaną ideologicznie i hamującą „projekt europejski”. Zgodnie z zapowiedziami, Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, jednym z celów tego projektu ma być wprowadzenie na poziomie unijnym regulacji zmuszających państwa do uznawania skutków tzw. związków partnerskich.

 

Dnia 9 grudnia ubiegłego roku, odbyło się w Brukseli cotygodniowe spotkanie Komisji Europejskiej, podczas którego dyskutowano dwie nowe europejskie inicjatywy obywatelskie, w tym „Mama, Tata i Dzieci”.


Na spotkaniu Komisji Europejskiej (dalej: KE), przewodniczący Jean-Claude Juncker podkreślił, że decyzja o rejestracji inicjatywy miała charakter czysto prawny, gdyż nie znaleziono podstaw prawnych do jej odrzucenia. W związku z tym KE była zobowiązana zarejestrować inicjatywę. Trudno także nie odnieść słów o nieskuteczności dotychczasowych inicjatyw do nowych projektów. W trakcie dyskusji podkreślono, że europejskie inicjatywy „nie posuwały naprzód prawa i projektu europejskiego, lecz promowały wysoce kontrowersyjne i naładowane emocjonalnie kwestie angażujące mniejszość i niedotyczące większości obywateli UE”, przyczyniając się do wzrostu eurosceptyków. Trudno w tym miejscu nie wejść w polemikę, gdyż wydawać by się mogło, że to KE staje się sama nośnikiem ideologicznych rozwiązań. Nie dalej jak w połowie ubiegłego roku, na spotkaniu zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek (ILGA), Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans oświadczył, że „Komisja powinna pójść dalej i podjąć działania, aby wszystkie kraje członkowskie UE zaakceptowały bez zastrzeżeń małżeństwa homoseksualne, tak jak inne małżeństwa”.


Nie dziwi więc reakcja KE na europejską inicjatywę obywatelską „Mama, Tata i Dzieci”, która odwołuje się do wspólnego dla wszystkich krajów UE (i wszystkich społeczeństw w ogóle) rozumienia małżeństwa i rodziny. W ten sposób inicjatywa definiuje, na potrzeby dokumentów unijnych, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a rodzinę jako rodziców i ich dzieci. Rozpoznana ona została jako zgodna z art. 81 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podkreślili to również prawnicy unijni obecni na posiedzeniu KE, orzekając, że nie ma podstaw prawnych do odrzucenia tej inicjatywy.


Tak rozumiane małżeństwo i rodzina możne raczej posunąć „projekt europejski” naprzód. Tradycyjne rozumienie tych dwóch naturalnych dla człowieka środowisk mogłoby także pomóc Europie zwiększyć niski poziom urodzeń. Kryzys demograficzny w dłuższej perspektywie negatywnie oddziałuje na sytuacje ekonomiczną i socjologiczną państw. Wartość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny dostrzegły niedawno Słowenia i Rumunia.


Brak neutralności w działaniach KE dotyczących inicjatyw obywatelskich jest widoczny od dłuższego czasu. Żadna z przeprowadzonych dotąd inicjatyw nie doprowadziła do zmian w prawie. Wynika to z wielu przyczyn, choć główną jest dyskrecjonalna władza KE dysponującej podwójną procedurą weryfikacji. Na szereg wątpliwości związanych z funkcjonowaniem mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej wskazuje analiza Instytutu Ordo Iuris.


Członkowie KE wezwali do „zrewidowania sytuacji” inicjatyw obywatelskich, które w ich przekonaniu nie posuwają naprzód „prawa i projektu europejskiego”. Ma to się odbyć w trakcie zaplanowanego na 2016 r. seminarium.

Wspieram

Próba ochrony przed przemocą bez ideologii - komentarz nt. Raportu Polski z wykonywania Konwencji Stambulskiej

Polska złożyła obszerny raport z wykonywania Konwencji Stambulskiej do Komitetu Monitorującego GREVIO. Opisała w nim szczegółowo wszelkie funkcjonujące w Polsce rozwiązania prawne i programy mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej.

Czytaj Więcej

Akademia Ordo Iuris - szkolenie "Rodzina w polityce państwa"

Instytut Ordo Iuris organizuje kolejne szkolenie z cyklu Akademii Ordo Iuris. Odbędzie się ono online. Tematem szkolenia to "Rodzina w polityce państwa". Wydarzenie będzie miało miejsce 28 maja, rekrutacja trwa do 27 maja.

STRONA AKADEMII ORDO IURIS

Czytaj Więcej

Wspieranie naturalnych funkcji rodziny zamiast mechanizmów zastępczych – międzynarodowa konferencja Ordo Iuris

Wpływ instytucji publicznych na rodzinę to kwestia, która wywołuje liczne dyskusje. Temu zagadnieniu poświęcona była międzynarodowa konferencja naukową pt. „Ewolucja zasady ochrony życia rodzinnego – czy instytucje przejmą funkcje rodziny?”. W wydarzeniu przeprowadzonym online wzięli udział eksperci z wielu krajów reprezentujący różne dziedziny, m.in.

Czytaj Więcej

Skuteczna pomoc ofiarom nadużyć seksualnych - Ordo Iuris uruchamia Zespół ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Wsparcie prawne dla osób, szczególnie małoletnich, doświadczających przemocy seksualnej, należy do najbardziej palących kwestii. Obecnie nie istnieje jednak instytucja zapewniająca realną pomoc i ochronę wobec dzieci, które padły ofiarą tego typu przestępstw. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Instytut Ordo Iuris uruchomił Zespół do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Czytaj Więcej