Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Krzywdzący list przedstawicieli Komisji Europejskiej do prorodzinnych samorządów. Stanowisko Ordo Iuris

Data publikacji: 10.06.2020

Adobe Stock

Dwaj przedstawiciele Komisji Europejskiej skierowali do marszałków województw - lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego - list, w którym zarzucają władzom tych regionów dyskryminację określonych grup społecznych poprzez przyjęcie prorodzinnych uchwał. Skrytykowano Samorządową Kartę Praw Rodzin wdrożoną przez Sejmik Województwa Łódzkiego oraz stanowiska sprzeciwiające się promowaniu ideologii LGBT przyjęte przez pozostałe województwa. Wbrew faktom, autorzy listu oskarżają władze samorządowe o ustanawianie „stref wolnych od LGBT”. Żądają także  wyjaśnień, czy fundusze UE są i będą wydatkowane zgodnie z unijną „zasadą niedyskryminacji”. Instytut Ordo Iuris przygotował stanowisko w tej sprawie.

 

STANOWISKO INSTYTUTU ORDO IURIS - LINK

 

Autorami listu są Joost Korte, Dyrektor Generalny dyrekcji ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego oraz Marc Lemaître, Dyrektor Generalny dyrekcji ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej. W dokumencie stwierdzono, że Sejmiki wymienionych województw miały przyjąć „dyskryminacyjne deklaracje, stanowiska lub uchwały skierowane przeciwko osobom LGBT”. Ich skutkiem, rzekomo, ma być „obawa obywateli o dyskryminację ze strony instytucji, pobicie przez innych obywateli lub utratę pracy”. Przedstawiciele KE uważają nawet, że władze lokalne „uznawały obecność osób LGBTI za niepożądaną na zarządzanych przez siebie obszarach”.

 

Zarzuty przedstawicieli KE opierają się na spekulacjach i przypuszczeniach. Należą do nich stwierdzenia o rzekomym „strachu przed dyskryminacją, pobiciem lub utratą pracy” czy o „ryzyku dyskryminacji przez beneficjentów funduszy europejskich”. Tego typu uchwały władz lokalnych są zgodne z polskim prawem, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z 30 września 2019 r. dotyczącym stanowiska przyjętego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego i odrzucającym skargę skierowaną przeciwko temu stanowisku. Wbrew twierdzeniom autorów listu, żaden polski samorząd nie ogłosił się też „strefą wolną od LGBT”.

 

„Dziwi, iż wśród adresatów listu znalazł się Marszałek Województwa Łódzkiego. Tamtejszy Sejmik nie przyjął bowiem żadnego stanowiska, deklaracji czy rezolucji do której zdaje się odnosić tekst listu. Być może jego autorom chodziło o współtworzoną przez Instytut Ordo Iuris Samorządową Kartę Praw Rodzin, którą Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął - dokonując w niej istotnych zmian - 28 stycznia 2020 r. Dokument ten w całości opiera się na aksjologii przyjętej w polskiej Konstytucji i afirmuje wyrażone w niej zasady. Ani razu nie pojawia się w nim skrót „LGBT” ani jakiekolwiek odniesienie do skłonności czy preferencji seksualnych. Mamy zatem do czynienia albo z poważną pomyłką albo autorzy listu nie czytali dokumentu, który krytykują. List sygnowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej należy ocenić jako oparty na chybionych zarzutach i zmierzający do ocenzurowania debaty publicznej w regionalnych wspólnotach samorządowych” – zauważa adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

 

Pozostałe z wymienionych Sejmików przyjęły stanowiska w których sprzeciwiają się „działaniom zorientowanym na promowanie ideologii ruchów LGBT”, wyraźnie zaznaczając, że uchwały dotyczą kontrowersyjnych postulatów politycznych. Kwestionowane stanowiska nie dotyczą funduszy i programów europejskich i posiadają charakter ogólnej deklaracji ideowej, niebędącej podstawą nałożenia jakichkolwiek obowiązków czy przyznania bądź odebrania uprawnień. Wbrew głosom pojawiającym się w debacie publicznej, nie mogą być zatem podstawą do odebrania funduszy unijnych. Uchwały nie tworzą nowych i nie znoszą istniejących stosunków prawnych. Są zatem uprawnionym głosem w debacie publicznej dotyczącej postulatów organizacji LGBT.

 

SAMORZĄDOWA KARTA PRAW RODZIN

Wspieram
Ochrona życia

17.09.2020

Kielecki program in vitro sprzeczny z zasadą dobra dziecka – analiza Ordo Iuris

Dziś Rada Miasta Kielce będzie głosować nad projektem uchwały wprowadzającej program, który zakłada dofinansowanie zapłodnienia pozaustrojowego z publicznych środków. Rodzi on liczne wątpliwości prawne i każe postawić pytanie o gospodarność wydawania pieniędzy publicznych przez władze Kielc. Program m.in. nie uwzględnia głównych przyczyn problemów z niepłodnością, a także ignoruje naczelną w prawie rodzinnym zasadę dobra dziecka. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.09.2020

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wymaga gruntownych zmian – analiza Instytutu Ordo Iuris

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywołał poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W zaproponowanym kształcie nie spełnia on standardów wynikających z ustawy zasadniczej i norm prawa Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej

Manipulacje działaczy LGBT. Współautorka fake newsa na temat prorodzinnych samorządów unika sądu

Polskie samorządy, które przyjęły prorodzinne uchwały wciąż stają się obiektem ataków ze strony działaczy LGBT. Instytut Ordo Iuris, w imieniu pomówionych władz lokalnych, złożył pozew przeciwko autorom „Atlasu nienawiści” – publikacji, która fałszywie oskarża samorządy o dyskryminację osób o skłonnościach homoseksualnych. Jedna z działaczek stojących za „Atlasem” utrudnia postępowanie uchylając się od odbioru odpisu pozwu.

Czytaj Więcej

Skrajna ideologia zamiast walki z przemocą – analiza Konwencji stambulskiej i dokumentów GREVIO

Konwencja stambulska jest dokumentem, który nieustannie budzi kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Pod pozorem walki z przemocą, wprowadza wiele radykalnych postulatów ideologii gender. Podobny charakter mają dokumenty wydawane przez GREVIO – komitet monitorujący wykonywanie Konwencji. Akty te m.in.

Czytaj Więcej