Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Międzynarodowy sprzeciw wobec Konwencji stambulskiej. Ordo Iuris publikuje wyrok bułgarskiego Trybunału Konstytucyjnego

Data publikacji: 09.10.2020

Adobe Stock

Konwencja stambulska jest dokumentem, który budzi liczne kontrowersje. Wprowadza ona wiele radykalnych rozwiązań opartych na ideologii gender. Debata dotycząca jej wypowiedzenia oraz tego, czy jest ona zgodna z Konstytucją RP, toczy się Polsce od lat, a w ostatnich miesiącach jest szczególnie żywa. Tymczasem w Bułgarii sprawa została definitywnie rozstrzygnięta już 2 lata temu. W 2018 r. tamtejszy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ideologiczne postanowienia Konwencji są nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawa. Instytut Ordo Iuris publikuje tłumaczenie wyroku bułgarskiego TK.

 

POLSKIE TŁUMACZENIE WYROKU - LINK

 

Sprzeciw wobec Konwencji stambulskiej wyraziły już liczne państwa Europy. Dokument ten został odrzucony przez Węgrów. Podobne stanowisko zajął parlament Słowacji, który nie zgodził się na ratyfikację Konwencji przez ten kraj. W sumie, na ratyfikację aktu nie zgodziło się 13 krajów Rady Europy. W Polsce rozpoczyna się zbiórka podpisów pod projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”, która ma zobowiązać rząd do wypowiedzenia Konwencji i zastąpienia jej międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Jednocześnie, premier Mateusz Morawiecki zadecydował o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie, czy Konwencja stambulska jest zgodna z ustawą zasadniczą.

 

Z podobnym zagadnieniem zmierzył się w 2018 r. Trybunał Konstytucyjny Republiki Bułgarii. Z tego względu, Instytut Ordo Iuris zdecydował się na opublikowanie tłumaczenia orzeczenia Trybunału na język polski. Bułgarski Trybunał stwierdził, że Konwencja narusza reguły praworządności, stojąc tym samym w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego. O treści tego rozstrzygnięcia przesądziły liczne odwołania do pojęcia „gender”, które pojawiają się w Konwencji stambulskiej. Uzasadniając niezgodność Konwencji z Konstytucją, Trybunał wskazał, że w myśl jej postanowień, „pojęcie «gender»/«genre» w znaczeniu «społecznie skonstruowanych ról, zachowań, działań i atrybutów, które dana społeczność uznaje za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn» odzwierciedla pewne społeczne i kulturowe postrzeganie kobiet i mężczyzn, utrwalone w danym społeczeństwie w danym okresie. Owe zapatrywania są zmienne i ulegają z biegiem czasu rozwojowi. Aktualnie dominujące postrzeganie danej kwestii może wykluczyć dawniejsze. Przykładowo, płeć człowieka postrzegana wyłącznie w kategoriach biologicznych może być zastąpiona przez inne postrzeganie płci. Z tego punktu widzenia biologiczny mężczyzna może mieć «gender»/«genre» kobiety i odwrotnie”.

 

Trybunał podkreślił również, że przyjęcie założeń ideologii gender w praktyce uniemożliwia skuteczną walkę z przemocą wobec kobiet. „Ujęcie «płci» jako konstrukcji społecznej prowadzi do relatywizacji kategorii płci biologicznej. Jeśli jednak społeczeństwo traci zdolność do odróżniania kobiety od mężczyzny, zwalczanie przemocy wobec kobiet pozostaje jedynie formalnym, lecz niewykonalnym zobowiązaniem” – zaznaczono w wyroku.

 

Tym samym, bułgarski Trybunał Konstytucyjny potwierdził obawy, które wobec Konwencji stambulskiej podnoszono w Polsce jeszcze przed jej ratyfikacją. Nie stanowi ona bowiem skutecznego instrumentu służącego zwalczaniu przemocy. Pomimo licznych postanowień dotyczących uprawnień ofiar, Konwencja nie tylko nie wprowadziła do polskiego prawa żadnych nowych narzędzi, które byłyby istotnym wsparciem dla kobiet dotkniętych przemocą, ale ze względu na swój ideologiczny charakter wręcz uniemożliwia realne zwalczanie przemocy wobec kobiet.

 

„Opublikowane przez nas tłumaczenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Bułgarii ma na celu zapoznanie opinii publicznej z oceną jaką Konwencji stambulskiej wystawił niezawisły i niezależny sąd konstytucyjny. Sytuacja Polski i Bułgarii jest podobna – zarówno bułgarskie, jak i polskie tłumaczenie Konwencji opublikowane w Dzienniku Ustaw jest wadliwe i maskuje ideologiczny charakter szeregu jej postanowień. Co więcej, te same względy i obawy związane z wprowadzeniem na grunt prawa polskiego pojęcia «gender» wydają się mieć kluczowe znaczenie dla oceny konstytucyjności Konwencji przez nasz Trybunał Konstytucyjny. Liczymy na szybkie usunięcie Konwencji stambulskiej z polskiego porządku prawnego oraz zastąpienie jej nową umową międzynarodową, która w sposób wolny od ideologii zapewni skuteczną ochronę kobiet przed przemocą” – komentuje mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram

W obronie praw kobiet – międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów

Obecnie toczy się szeroka dyskusja na temat pojęcia praw kobiet. Instytut Ordo Iuris zorganizował pierwszą z serii debat dotyczących tego zagadnienia. Dwa panele poświęcone były przedstawieniu politycznego i doktrynalnego kontekstu zagadnienia praw kobiet oraz prawa kobiet do zdrowia. Głównym założeniem konferencji było poruszenie problemu praw kobiet w sposób wolny od ideologii.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.11.2020

Obostrzenia dotyczące kultu religijnego nie spełniają wymogów Konstytucji – opinia Ordo Iuris

Wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem pociągnął za sobą wprowadzanie przez rząd kolejnych restrykcji. Dotyczą one również dopuszczalnej liczby osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach sprawowanych w miejscach kultu religijnego. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną dotyczącą oceny prawnej obostrzeń wprowadzonych w tym obszarze.

Czytaj Więcej

Sąd nie wydał dzieci do Niemiec. Rodzina zostaje w Polsce

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wniosek o wydanie trójki rodzeństwa do Niemiec. Wcześniej, na mocy postanowienia sądu I instancji, miało dojść do rozdzielenia pięciorga dzieci i ich matki. Dzięki interwencji prawników Instytutu Ordo Iuris, rodzina może pozostać razem. W Niemczech jedna z dziewczynek prawdopodobnie doświadczała przemocy seksualnej ze strony dziadka od strony ojca.

Czytaj Więcej

Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Raport Ordo Iuris

Polski system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz organizacji, które mają wspierać takie osoby, pomimo licznych reform oraz zapowiedzi zmian, wciąż nie przynosi oczekiwanych efektów. Pomimo, że w ostatnich latach wprowadzono kilka pozytywnych zmian, to w dalszym ciągu jest on nadmiernie zbiurokratyzowany oraz pozbawiony całościowej wizji.

Czytaj Więcej