Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nastolatka wróciła do rodziców – Ordo Iuris pomaga rodzinie z Warszawy

Data publikacji: 14.06.2019

Adobe Stock

Z powodu nieprawdziwego donosu o rzekomym stosowaniu przemocy przez rodziców, nastolatka z Warszawy cierpiąca na zespół Aspergera została na pół roku odseparowana od rodziny. Dzięki interwencji prawników z Instytutu Ordo Iuris sądy zwolniły dwunastolatkę z domu dziecka i oczyściły rodziców z zarzutu znęcania.

Przyczyną wszczęcia dwóch postępowań (przed sądem rodzinnym i karnym) był fałszywy donos o rzekomym znęcaniu się matki nad córką. Był on spowodowany jednorazową sprzeczką matki z nastolatką, która odpytywana przez matkę przed wyjściem do szkoły, próbowała zniszczyć podręcznik. Zachowanie małoletniej było spowodowane jej chorobą niezależną od rodziców. Matka, chcąc uspokoić córkę, złapała ją za ramiona, co spowodowało powstanie siniaków na barkach dziewczynki. Dziecko będąc pod wpływem silnych emocji wywołanych kłótnią, doniosło na swoją matkę do nauczycieli o rzekomym znęcaniu się nad nią przez rodzinę. Na skutek działań małoletniej oraz personelu szkoły, wobec rodziny wszczęto postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz postępowanie karne o znęcanie się nad małoletnią.

Dwunastolatkę na czas trwania postępowania sądowego umieszczono w domu dziecka. O drastyczności i bezzasadności środków zastosowanych przez sąd mogą świadczyć reakcje dziewczynki, która na różne sposoby manifestowała krzywdę jaką wyrządzono jej przez rozdzielenie z rodzicami. Małoletnia wielokrotnie wysyłała do sądu listy z prośbą o zmianę postanowienia i powrót do domu.

Zastosowane przez sąd środki były nieadekwatne do sytuacji. Prawnicy Ordo Iuris stwierdzili, że dziecko jak najszybciej powinno wrócić do rodziców, a dalsze utrzymywanie postanowienia powoduje dezintegrację rodziny, co było sprzeczne z dobrem małoletniej. Ich stanowisko potwierdziła opinia biegłych sądowych (psychologiczno-pedagogiczno-psychiatryczna), w której również wskazali oni na niezasadność odseparowania dziewczynki od rodziców. Reprezentujący rodzinę prawnicy Ordo Iuris wnieśli o zmianę postanowienia przez sąd, który ostatecznie przychylił się do wniosku i  powierzył opiekę nad małoletnią rodzicom, przy jednoczesnym poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora. Od tego rozstrzygnięcia prawnicy Ordo Iuris wnieśli apelację domagając się zachowania przez rodziców pełnej władzy rodzicielskiej.

Sąd oddalił tę apelację nie odnosząc się w żaden sposób do przedstawionych w niej argumentów i utrzymał nadzór kuratora nad rodziną. Stwierdzenie o rzekomym stosowaniu przemocy oparte zostało natomiast na nieprawomocnym orzeczeniu sądu karnego. Co więcej, sąd nie ustosunkował się do zespołu Aspergera, na który cierpi nastolatka, będącego przyczyną jej zachowań niemających związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez jej rodziców.

„Sąd Okręgowy pominął fakt, że powodem zachowania dziecka był niezależny od władzy rodzicielskiej uczestników syndrom Aspergera. Jednocześnie rodzice zapewnili dziecku fachową opiekę medyczną nakierowaną na przystosowanie dziecka do norm społecznych. Zachowanie rodziców wskazuje na wykonywanie ich władzy w sposób zgodny z dobrem małoletniej” – skomentował adw. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Równolegle do postępowania rodzinnego toczyło się postępowanie karne w tej sprawie. W jego toku przesłuchano licznych świadków, którzy jednoznacznie stwierdzili, że nie zaobserwowali stosowania przemocy wobec dziecka. Sąd I instancji potwierdził stanowisko prawników Ordo Iuris i uznał, że w rodzinie nie występowało zjawisko znęcania się. Jednocześnie sąd uznał, że złapanie córki za ramiona przez matkę wypełniło znamiona czynu zabronionego o niskiej szkodliwości społecznej. Postępowanie przeciwko matce zostało umorzone i odstąpiono od wymierzenia kary. Prawnicy Ordo Iuris złożyli apelację od tego rozstrzygnięcia argumentując, że działanie podjęte przez kobietę w celu uspokojenia dziecka nie naruszało prawa.

- Po raz kolejny spotkaliśmy się z zastosowaniem przez sąd środków nieadekwatnych do sytuacji. Dwa postępowania sądowe skierowane przeciwko rodzinie zostały wszczęte w oparciu o konfabulację zdenerwowanej na swoich rodziców nastolatki, cierpiącej na syndrom Aspergera. Dopiero po dwóch latach postępowań sądowych otrzymujemy pierwsze rozstrzygnięcia potwierdzające pierwotne twierdzenia rodziców i świadków o braku przemocy w rodzinie – dodał Maciej Kryczka.

Rodzinę w obu postępowaniach reprezentują: adw. Jerzy Kwaśniewski, dr adw. Bartosz Lewandowski oraz adw. Maciej Kryczka.

Wspieram

Marksistowskie korzenie ideologii gender – stanowisko Ordo Iuris dla Parlamentu Europejskiego

Pojęcie „gender” stopniowo wypiera pojęcie „płeć” w licznych dokumentach wydawanych przez organizacje międzynarodowe. Tendencja ta budzi ogromne wątpliwości – „gender” jest bowiem terminem o charakterze ideologicznym, zakorzenionym w radykalnych koncepcjach marksizmu. Określeniem tym operuje się również w najważniejszych dokumentach unijnych w zakresie polityki równościowej. Na prośbę Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych Parlamentu Europejskiego Instytut Ordo Iuris przedstawił stanowisko na temat pojęć „gender” i „gender equality”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

31.03.2020

Depopulacja i „prawa reprodukcyjne” zamiast pomocy ubogim krajom – planowany dokument Komisji ONZ

Na przełomie marca i kwietnia miała się odbyć 53. sesja Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju. Wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Proponowana treść dokumentu końcowego sesji zawiera postulaty zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz wdrażania koncepcji depopulacyjnych. Zdaniem autorów projektu aktu, realizacja tych zamierzeń ma być sposobem zwalczania zjawiska niedożywienia na świecie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.03.2020

Infolinia prawna w związku z epidemią koronawirusa

Instytut Ordo Iuris uruchamia bezpłatną infolinię prawną. Dzięki niej rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z zagrożeniem COVID-19, mogą skorzystać z indywidualnej porady prawnej. 

Infolinia będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00 pod numerem telefonu 533 326 803.

Można również wysyłać wiadomości na adres email: koronawirus@ordoiuris.pl.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.03.2020

Fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce coraz większa. Raport Ordo Iuris do OBWE

Liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce zwiększa się. W 2019 r. dochodziło m.in. fizycznych ataków na księży – w tym z użyciem noża - zakłócania nabożeństw czy dewastacji obiektów kultu. Licznych antychrześcijańskich prowokacji dopuszczali się także aktywiści ruchu LGBT. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris po raz kolejny złożyło do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie roczny raport o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Program monitoringu Instytutu pozwolił na wykrycie 40 tego typu przypadków.

Czytaj Więcej