Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rosja

Denis Lisow w liście dziękuje Polsce. Rodzina wraca do Rosji

Rosjanin Denis Lisow, który wraz z trzema córkami uciekł ze Szwecji do Polski, powrócił z dziećmi do Rosji. Szwedzkie władze zaczęły ścigać mężczyznę po tym jak zabrał dziewczynki z muzułmańskiej rodziny zastępczej, gdzie trafiły po niesłusznym odebraniu przez państwowe służby.

Czytaj Więcej

Europejski Nakaz Aresztowania dla ojca, który ratował swoje córki

Szwecja wystawiła Europejski Nakaz Aresztowania dla Rosjanina, który chcąc chronić swoje córki wyjechał z nimi do Polski. Dzieci umieszczone były w muzułmańskiej pieczy zastępczej. Rodzina znalazła schronienie w Polsce, gdzie ubiega się o azyl.

Czytaj Więcej

Rosyjska ustawa federalna o zakazie propagowania treści kwestionujących wartość tradycyjnej rodziny i jej reperkusje medialne

Przedstawienie genezy i przebiegu szerokiej dyskusji jaka wywiązała się po uchwaleniu w Rosji ustawy federalnej z dnia 29 czerwca 2013 r. nr 135-FZ w sprawie nowelizacji art. 5 ustawy „o ochronie dzieci przed treściami szkodliwymi dla ich zdrowia i rozwoju oraz niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej w celu obrony dzieci przed informacjami, które negują wartości tradycyjnej rodziny”.
Czytaj Więcej

ETPCz rozpatrzy skargi na obowiązujące w Rosji regulacje zabraniające promocji homoseksualizmu wśród dzieci

Dodane przez ordoiuris.admin - śr., 11/13/2013 - 14:17

Trzej homoseksualni aktywiści: Bayev, Kiselev i Alekseyev wnieśliskargi na mocy artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, odnoszącego się do zakazu publicznych wypowiedzi dotyczących homoseksualizmu. Utrzymują oni, że wprowadzony w Rosji zakaz propagandy homoseksualnej dotyczy również "zwykłego" mówienia o homoseksualizmie i że stosuje się go niezależnie od treści oraz istoty wypowiedzi. Ich zdaniem, zakaz jest dyskryminujący i narusza również artykuł 14 Konwencji.

 

W kwietniu 2006 roku Duma obwodu riazańskiego przyjęła ustawę o ochronie moralności i zdrowia nieletnich, która zabrania propagowania homoseksualizmu wśród dzieci i młodzieży. W 2008r. przyjęto w tym regionie ustawę o wykroczeniach administracyjnych, która wprowadziła odpowiedzialność administracyjną za propagowanie homoseksualizmu wśród nieletnich. W marcu 2009 roku Bayev przed wejściem do jednej ze szkół w Riazaniu eksponował transparenty z napisami "Homoseksualizm jest normalny" i "Jestem dumny z mojego homoseksualizmu". Sąd orzekł, że Bayev złamał ustawę z 2008 r. i nałożył na niego grzywnę w wysokości 1500 rubli. W maju 2009 r. sąd administracyjny odrzucił jego apelację.

 

W 2011 roku wprowadzono w obwodzie archangielskim poprawki do ustawy o ochronie moralności i zdrowia nieletnich, zakazujące propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich pod groźbą kar administracyjnych. Kiselev w styczniu 2012 r. stał przed wejściem do biblioteki dla dzieci w Archangielsku, trzymając transparent z napisem "Rosja ma najwyższy na świecie wskaźnik samobójstw wśród nieletnich. Ogromna część samobójców to homoseksualiści. Decydują się na ten krok ze względu na brak informacji na temat ich natury. Deputowani są dzieciobójcami. Homoseksualizm jest dobry!", za co został zatrzymany przez policję. Kiselev otrzymał grzywnę w wysokości 1800 rubli. W marcu 2012 r. sąd rejonowy odrzucił jego apelację.

 

Alekseyev pikietował przed biblioteką dla dzieci w Archangielsku tego samego dnia, co Kiselev, trzymając transparent z napisem "Dzieci mają prawo wiedzieć. Wspaniali ludzie również są gejami, geje też bywają wspaniali. Homoseksualizm jest naturalny i normalny". Został zatrzymany i musiał zapłacić 2000 rubli grzywny. W kwietniu tego samego roku Alekseyev manifestował swoje poglądy przed budynkiem rządowym w Petersburgu, trzymając baner z napisem "Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Hokej na trawie i balet na lodzie są". Również w tym przypadku został zatrzymany przez policję i nałożono na niego grzywnę w wysokości 5000 rubli.

 

Bayev i Alekseyev wnosili skargi do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, kwestionując zgodność lokalnego prawa o ochronie zdrowia i moralności nieletnich z przepisami Konstytucji, w szczególności z zasadą równego traktowania oraz wolności wypowiedzi. W styczniu 2010 r. Sąd uznał skargę za niedopuszczalną, twierdząc, że "ustawa nie przewiduje żadnych działań zmierzających do zakazu homoseksualizmu, nie zawiera jego oficjalnego potępienia, nie ma natury dyskryminującej i nie zezwala na podjęcie nieumiarkowanych działań przez władze". Sąd Konstytucyjny zaznaczył, że homoseksualna propaganda jest "działaniem nastawionym na celowe i niekontrolowane rozprzestrzenianie się informacji, która jest w stanie doprowadzić do naruszenia moralnego i duchowego rozwoju nieletnich, przedstawiając im wypaczoną informację, że tradycyjne i nietradycyjne relacje małżeńskie są społecznie równe; pamiętać trzeba o tym, że nieletni z racji swojego wieku nie są w stanie krytycznie i niezależnie oceniać takich informacji".

 

Wydane przez Trybunał oświadczenie, dotyczące przyjęcia tych trzech spraw, odwołuje się również do ustawy federalnej z dnia 29 czerwca 2013 r. nr 135-FZ w sprawie nowelizacji art. 5 Ustawy o ochronie dzieci przed treściami szkodliwymi dla ich zdrowia i rozwoju oraz w sprawie nowelizacji niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej w celu obrony dzieci przed informacjami, które negują wartości tradycyjnej rodziny. Trybunał wspomina o tym pomimo faktu, iż skargi dotyczą prawa regionalnego i pochodzą z 2009 i 2012 roku, a więc z okresu przed wejściem w życie ustawy nr 135-FZ.

 

Instytut Ordo Iuris prezentował już opracowanie Aliance Deffending Freedom n.t. wspomnianej ustawy federalnej z czerwca b.r. pokazujące z jednej strony stronniczy i abstrahujący od realiów charakter przekazu medialnego n.t. przyjętej regulacji, jak również jej analizę w perspektywie art. 10 EKPCz. W ustępie drugim stanowi on, że ograniczenie wolności słowa może mieć miejsce z uwagi na ochronę zdrowia i moralności innych osób (w tym przypadku dzieci). Trybunał uznaje ochronę moralności za uzasadniony cel, zwłaszcza gdy dzieci lub nieletni są ofiarami niemoralnych treści. Tym samym cel, jakim jest ochrona nieletnich przed informacjami, które mogłyby być dla nich szkodliwe, jest zgodny ze standardami Konwencji oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Kategoria
Wolność Sumienia

Wolność Sumienia

13.11.2013

ETPCz rozpatrzy skargi na obowiązujące w Rosji regulacje zabraniające promocji homoseksualizmu wśród dzieci

Trzej homoseksualni aktywiści wnieśliskargi na mocy artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, odnoszącego się do zakazu publicznych wypowiedzi dotyczących homoseksualizmu.
Czytaj Więcej
Subskrybuj Rosja