Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rada Naukowa

Rada Naukowa Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to grono uznanych ekspertów z zakresu nauk medycznych, prawnych, społecznych oraz humanistycznych. Do jego zadań należy w pierwszym rzędzie promowanie debaty bioetycznej. Ważnym elementem wskazanego gremium jest także opiniowanie aktualnych zagadnień dotyczących wyzwań oraz dylematów, przed jakimi stoi w sposób szczególny dynamicznie rozwijająca się biologia oraz medycyna. Przywołani eksperci starają się ponadto zajmować oficjalne stanowiska, służące pomocą jako drogowskaz w trakcie dokonywania wyborów zarówno przez medycznych specjalistów, jak i świadczeniobiorców usług diagnostyczno-terapeutycznych. W skład Rady Naukowej wchodzą:

Prof. Zdzisława Kobylińska, filozof, etyk mediów, poseł na Sejm RP III kadencji, absolwentka katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II. Odbyła studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1989–1992), gdzie obroniła doktorat w zakresie filozofii (w oparciu o rozprawę pt. Il concetto dell'educazione morale nell'insegnamento di Jacek Woroniecki). Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dr hab. Ewa Dmoch Gajzlerska, ginekolog-położnik, były prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, redaktor naczelna czasopisma „Położna - nauka i praktyka”, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Solec, Sp. Z.o.o.

Dr n. med. Jen Casteneda, genetyk kliniczny, bioetyk, adiunkt w Zakładzie Genetyki Klinicznej Instytutu Matki Dziecka, absolwentka kursów oraz szkoleń specjalistycznych, w tym: Postgraduate program: Ethics and Medical practice in Perinatology and Pediatrics, oraz Global Bioethics Education Initiative scholar.

Prof. Tadeusz Pietrucha, biotechnolog, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, twórca oraz prezes firmy Biotechconsulting Sp. Z.o.o.

Prof. Krzysztof Motyka, socjolog, prawnik oraz filozof, kierownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Był członkiem Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000-2001) oraz Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (2007-2012). Od 2012 r. jest konsultorem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Prof. Piotr Rieske, analityk medyczny, biotechnolog, kierownik Zakładu Biologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Laboratorium Naukowo-Badawczego firmy Celther Polska.

Prof. Andrzej Lewandowicz, lekarz i chemik, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii, pracownik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Dr Marcin Olszówka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W latach 2010-2014 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Adw. Jerzy Kwaśniewski, adwokat, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wspólnik w Parchimowicz i Kwaśniewski Spółka Adwokacka. Prowadzi praktykę procesową cywilną oraz karną ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Członek i sekretarz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji od 2017 roku, od 2015 roku członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, w latach 2014-2016 członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Rady Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.

Olaf Szczypiński, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktorant, koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, autor opinii dla Ministerstwa Rodziny, Ministerstwa Zdrowia, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji pozarządowych, współautor raportu na temat polityki rodzinnej w Polsce „Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?”, autor licznych artykułów naukowych.

Prof. Andrzej Kochański, lekarz, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej, profesor zwyczajny w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; kierownik Zespołu Nerwowo-Mięśniowego. Od 2013 ekspert Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Od kwietnia 2017 członek Zespołu doradczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.

Prof. Alina Midro, lekarz, genetyk kliniczny, Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ekspert Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Specjalistka w zakresie diagnostyki genetycznej. Współpracuje m. in. z Fundacji im. Jérôme Lejeune we Francji.

Dr hab.​​​​​​​ Krzysztof Wiak, prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL. Członek-korespondent Papieskiej Akademii Życia, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

Dr Tymoteusz Zych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuniwersyteckich Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademii Artes Liberales, które realizował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2015 roku członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego.

Prof. Bogdan Chazan, lekarz ginekolog i położnik, b. Dyrektor Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz b. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, profesor w Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr Błażej Kmieciak (Sekretarz Rady), socjolog prawa, pedagog specjalny i bioetyk. Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Od 2015 roku członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego.