Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rada Naukowa

Rada Naukowa Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to grono uznanych ekspertów z zakresu nauk medycznych, prawnych, społecznych oraz humanistycznych. Do jego zadań należy w pierwszym rzędzie promowanie debaty bioetycznej. Ważnym elementem wskazanego gremium jest także opiniowanie aktualnych zagadnień dotyczących wyzwań oraz dylematów, przed jakimi stoi w sposób szczególny dynamicznie rozwijająca się biologia oraz medycyna. Przywołani eksperci starają się ponadto zajmować oficjalne stanowiska, służące pomocą jako drogowskaz w trakcie dokonywania wyborów zarówno przez medycznych specjalistów, jak i świadczeniobiorców usług diagnostyczno-terapeutycznych. W skład Rady Naukowej wchodzą:

Prof. Zdzisława Kobylińska, filozof, etyk mediów, poseł na Sejm RP III kadencji, absolwentka katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II. Odbyła studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1989–1992), gdzie obroniła doktorat w zakresie filozofii (w oparciu o rozprawę pt. Il concetto dell'educazione morale nell'insegnamento di Jacek Woroniecki). Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dr hab. Ewa Dmoch Gajzlerska, ginekolog-położnik, były prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, redaktor naczelna czasopisma „Położna - nauka i praktyka”, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Solec, Sp. Z.o.o.

Dr n. med. Jennifer Casteneda, genetyk kliniczny, bioetyk, adiunkt w Zakładzie Genetyki Klinicznej Instytutu Matki Dziecka, absolwentka kursów oraz szkoleń specjalistycznych, w tym: Postgraduate program: Ethics and Medical practice in Perinatology and Pediatrics, oraz Global Bioethics Education Initiative scholar.

Prof. Tadeusz Pietrucha, biotechnolog, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, twórca oraz prezes firmy Biotechconsulting Sp. Z.o.o.

Prof. Krzysztof Motyka, socjolog, prawnik oraz filozof, kierownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Był członkiem Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000-2001) oraz Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (2007-2012). Od 2012 r. jest konsultorem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Prof. Piotr Rieske, analityk medyczny, biotechnolog, kierownik Zakładu Biologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Laboratorium Naukowo-Badawczego firmy Celther Polska.

Prof. Andrzej Lewandowicz, lekarz i chemik, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii, pracownik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Dr Marcin Olszówka, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, koordynator Centrum Analiz Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertację doktorską pt. „Wpływ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego” obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2016 r. W latach 2010-2014 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

Adw. Jerzy Kwaśniewski, adwokat. Współtwórca i Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wspólnik w kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski.

Twórca i pierwszy dyrektor Programu Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris, w ramach którego udzielono bezpłatnej pomocy prawnej w kilkuset sprawach kluczowych dla ochrony praw rodzin i dzieci, wolności sumienia i klauzuli sumienia, wolności słowa i zgromadzeń obrońców życia, ochrony osób oskarżanych, znieważanych lub prześladowanych za wyrażane przywiązanie do naturalnego ładu społecznego poświadczonego w Konstytucji RP.

Członek rad doradczych czterech Ministrów Sprawiedliwości, w tym Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce oraz Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Członek i sekretarz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji od 2017 roku. Od 2017 członek International Association of Genocide Scholars. W marcu 2019 roku powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama.

Olaf Szczypiński, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktorant, były koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, autor opinii dla Ministerstwa Rodziny, Ministerstwa Zdrowia, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji pozarządowych, współautor raportu na temat polityki rodzinnej w Polsce „Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?”, autor licznych artykułów naukowych.

Prof. Andrzej Kochański, lekarz, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej, profesor zwyczajny w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; kierownik Zespołu Nerwowo-Mięśniowego. Od 2013 ekspert Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Od kwietnia 2017 członek Zespołu doradczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych. Od 2019 r. członek Zespołu doradczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw dostępności danych medycznych na potrzeby badań naukowych

Prof. Alina Midro, lekarz, genetyk kliniczny, Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ekspert Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Specjalistka w zakresie diagnostyki genetycznej. Współpracuje m. in. z Fundacji im. Jérôme Lejeune we Francji.

Dr hab.​​​​​​​ Krzysztof Wiak, prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL. Członek-korespondent Papieskiej Akademii Życia, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

Dr Tymoteusz Zych, doktor nauk prawnych, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury prawnej Ordo Iuris, wykładowca akademicki, wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, niezależnej organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie.

Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Akademii Artes Liberales, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego książka poświęcona problematyce pewności prawa została nagrodzona w konkursie ,,Monografie" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 

Dr Zych pełni funkcję eksperta w organach doradczych konsultujących politykę władz publicznych w obszarach praw człowieka, wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwa obywatelskiego. Od 2015 roku jest członkiem zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej był członkiem rad konsultacyjnych działających Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie urzędowania czterech ministrów o różnej przynależności politycznej. Dzięki wsparciu ponad 25 organizacji pozarządowych został również nominowany do rady Narodowego Instytutu Wolności, która prowadzi konsultacje na temat polityki publicznej dotyczącej organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest również formalnym konsultantem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi

Prof. Bogdan Chazan, lekarz ginekolog i położnik, b. Dyrektor Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz b. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, profesor w Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr hab. Błażej Kmieciak (Sekretarz Rady), doktor habilitowany nauk prawnych. Jest absolwentem resocjalizacji (mgr), socjologii (dr) oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył certyfikacyjne szkolenie dla mediatorów sądowych, Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie, Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University), a także organizowany przez Georgetown University, Kurs „Introduction to Bioethics", Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto Dyrektorem Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest również Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia oraz Członkiem Rady Młodych Ekspertów także przy Rzeczniku Praw Pacjenta.